Leasing:

Oferujemy pomoc w uzyskaniu leasingu na zakup maszyn. Dzięki wieloletniej współpracy z brokerami leasingowymi jesteśmy w stanie ułatwić naszym klientom wybór najkorzystniejszej oferty leasingu i uprościć wszelkie procedury niezbędne do uzyskania tej formy finansowania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu:

tel. 600-457-202 / (22) 664-41-41
jan.kondraciuk@emb.com.pl

Zewnętrzne źródła pozyskania dofinansowania:

Dotacje UE na własny biznes

W ramach środków UE na lata 2014-2020 masz możliwość skorzystania z dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu. Wsparcie przeznaczone jest zarówno dla osób, które nie ukończyły jeszcze 30 lat oraz powyżej tego wieku, jeśli znajdują się w trudnej sytuacji. Poza środkami finansowymi możesz liczyć także na doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i praktyki.

Firma dla młodych

Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 30 lat, nie uczysz się i nie pracujesz, możesz starać się o dotację z funduszy UE na własny biznes. Zanim ją otrzymasz, w pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza Twojej sytuacji i indywidualnych predyspozycji. Na jej podstawie zostanie opracowany indywidualny plan działania. Z pakietu dostępnych działań zostaną wybrane dla Ciebie te, które w Twoim wypadku będą najodpowiedniejsze. W pakiecie działań są środki na otwarcie firmy (ponad 20 tys. zł), szkolenia i doradztwo oraz porady na pierwszym etapie działania Twojej firmy.

Wsparcie dla osób powyżej 30 lat

Nawet jeśli ukończyłeś 30 lat, także masz możliwość uzyskania dofinansowania UE na własny biznes. Warunki dofinansowania mogą w szczegółach różnić w zależności od województwa. Pamietaj jednak, że w tym przypadku pomoc obejmuje wyłącznie:

 • osoby po 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby długotrwale bezrobotne

Jeśli pracujesz lub nie wpisujesz się w żadną z tych grup, możesz starać się o pożyczkę na założenie firmy. Będziesz musisz ją zwrócić, ale jest znacznie łatwiej dostępna, procedury są krótsze i prostsze. Podstawowa dotacja najczęściej wynosi ponad 20 tys. zł. Kwoty pożyczek często są wyższe i mogą się różnić w zależności od województwa.

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem w ramach funduszy UE, skontaktuj się ze swoim wojewódzkim urzędem pracy (najczęściej to on odpowiada za wybór instytucji, które udzielają dotacji lub pożyczek). Możesz też zadzwonić lub napisać do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Informacje o aktualnie dostępnych możliwościach wsparcia dla osób 30+ znajdziesz także w Wyszukiwarce Dotacji.

Firma na wsi

Jeśli jesteś rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, możesz skorzystać z tzw. premii na rozpoczęcie działalności. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tys. zł, a wniosek o jego uzyskanie składasz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli mieszkasz na wsi bądź w małym mieście, ale nie zajmujesz się rolnictwem zapytaj w swoim urzędzie gminy o Lokalne Grupy Działania. Możesz je też wyszukać  na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  Wniosek składasz do Lokalnej Grupy Działania, a dotacja dla Ciebie może wynieść do 100 tys. zł. Jeżeli wpiszesz się ze swoim pomysłem w lokalne strategie, możesz liczyć na dotacje nawet w wysokości 100 tys. zł.

Firma innowacyjna

Jeżeli masz innowacyjny pomysł na biznes, wsparcia możesz szukać w programach Startet, BizNest oraz w projekcie „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Starter oraz BizNest adresowane są do młodych firm typu start-up. Bezpośrednią pomoc uzyskasz od wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości funduszy zalążkowych, funduszy venture capital czy sieci aniołów biznesu (czyli inwestorów wspierających wartościowe pomysły potencjalnych przedsiębiorców lub młodych firm). Najciekawsze pomysły przejdą tzw. preinkubację. Jeśli przeprowadzone podczas preinkubacji analizy będą rokujące, inwestor pomoże Ci założyć i rozwinąć firmę. Będziesz mógł zawiązać spółkę i dostać zasilenie kapitałowe na start biznesu. Zarówno Starter, jak i BizNest uruchomione zostaną w 2016 r.

Projekt „Platformy startowe dla nowych pomysłów” zaoferuje młodym ludziom kompleksowe wsparcie w tworzeniu i rozwoju startupów. Pomoc uzyskasz w ośrodkach innowacji (parki technologiczne, inkubatory) z Polski Wschodniej. Z ich oferty będziesz mógł skorzystać, jeśli masz mniej niż 35 lat, masz innowacyjny pomysł na biznes i chcesz otworzyć firmę w województwach: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie. Zyskasz dostęp do infrastruktury (np. stanowisko pracy), mentoring, coaching oraz inne usług niezbędnych do rozwinięcia nowego pomysłu biznesowego. Kiedy Twoja firma będzie już gotowa do wejścia na rynek, będziesz mógł uzyskać dofinansowanie na rozwój swojej działalności.

Środki z Urzędu Pracy

Środki z Urzędu Pracy może otrzymać osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Wysokość przyznawanej dotacji może wynieść 6-cio krotność przeciętnego wynagrodzenia tj. około 20 000 zł, jednak z praktyki wynika, że między Powiatowymi Urzędami Pracy występują różnicę co do przyznawanej kwoty.

Jakie warunki należy spełnić?
O udzielenie środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się wyłącznie osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

– w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych.
– nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
– nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
– nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Pożyczka na start w biznesie

Jeśli jesteś:

 • absolwentem szkoły (w tym szkoły zawodowej) lub uczelni (w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego),
 • studentem ostatniego roku lub
 • osobą bezrobotną,

możesz ubiegać się o ponad 80 tys. zł taniej pożyczki na start w biznesie. W ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” realizowanego przez MRPiPS oraz BGK dostępne są niskooprocentowane pożyczki (poniżej 1% rocznie). Młody przedsiębiorca na spłatę zobowiązania ma maksymalnie 7 lat.

Fundusze poręczeniowe

Jeśli nie należysz do żadnej z uprzywilejowanych grup, którym (jak wyżej) przysługują preferencyjne formy dofinansowania, a potrzebujesz pieniędzy na swoją działalność, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że trudno Ci będzie uzyskać na początkowym etapie kredyt bankowy.

Do zaciągnięcia kredytu potrzebne jest Ci poręczenie – czyli zabezpieczenie na innym majątku gwarantujące spłatę. Jeżeli nie masz takiego majątku, istnieją mechanizmy gwarancyjne, które pozwalają uzyskać poręczenie. Jednym z nich jest Krajowy System Usług. KSU to instytucja, która bezpośrednio oferuje fundusze pożyczkowe lub poręczenia kredytu/pożyczki. Jest to instytucja o charakterze non profit. W Polsce w jej ramach działa prawie 100 organów, kórych listę znajdziesz tutaj.

W ramach KSU masz dostęp także do wielu innych usług. Tutaj znajdziesz lich listę i opis.

Inicjatywa JEREMIE

Jeśli:

 • rozpoczynasz działalność (startup),
 • nie posiadasz historii kredytowej albo
 • nie posiadasz zabezpieczeń o wystarczającej wartości,

ale chcesz otworzyć/prowadzisz działalność w jednym z podanych poniżej województw:

możesz skorzystać z instrumentów finansowych (pożyczki, kredyty, poręczenia) dostępnych w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) czyli programu Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska. Chcesz wiedzieć więcej na temat inicjatywy JEREMIE, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Przydatne telefony i strony:

Fundusze Europejskie

Mapa Dotacji UE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zielona Linia – Centrum informacyjne

Urząd Pracy w Warszawie

BIZNES.GOV.PL – Serwis informacyjny dla przedsiebiorców

 

22 626 06 33

22 626 06 32

22 432 80 80

19524

22 837 33 40